Kotka Pride Sateenkaarten satama

Luethan alta löytyvät säännöt ennen jäseneksi liittymistä!

Näiden sääntöjen lisäksi haluamme kiinnittää erityistä huomiota seuraavaan: Kotka Pride ei hyväksy rasismia tai sukupuoleen tai seksuaaliseen suuntautumiseen kohdistuvaa syrjintää tai minkään muotoista häirintää. Jäsenten tulee kunnioittaa ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa.

Yhdistyksen toiminnassa kunnioitetaan turvallisen tilan periaatteita;

• Älä pilkkaa, ivaa, halvenna, sysää syrjään tai nolaa ketään puheillasi, käytökselläsi tai teoillasi. Pitäydy ulkonäön arvostelusta, juoruilusta ja stereotypioiden ylläpitämisestä.
• Älä tee oletuksia ulkonäköön tai toimintaan perustuen. Älä tee oletuksia kenenkään seksuaalisuudesta, sukupuolesta, kansallisuudesta, etnisyydestä, uskonnosta, arvoista, sosioekonomisesta taustasta, terveydestä tai toimintakyvystä

Lue lisää: Turvallinen tila


Mikäli yhdistyksen jäsenen voidaan todeta tahallisesti rikkovan edellä mainittuja periaatteita tai loukkaavan ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa, tai rikkovan alla olevia sääntöjä, voidaan jäsen hallituksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä.

Kotka Pride ry säännöt

Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Kotka Pride ry ja sen kotipaikka on Kotka.

Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoitus on ihmisoikeuksien ja tasa-arvon edistäminen.
Yhdistyksen tavoitteena on edistää sitä, että kaikki ihmiset ovat
yhdenvertaisia riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta,
sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta. Yhdistys kokoaa
ja jakaa tietoa seksuaalisen suuntautumisen, sukupuoli-identiteetin
ja sukupuolen ilmaisun moninaisuudesta. Yhdistys pyrkii kitkemään
erilaisiin seksuaalisiin suuntautumisiin, sukupuoli-identiteetteihin
ja sukupuolen ilmaisuihin kohdistuvia ennakkoluuloja. Tavoitteena on
poistaa kulttuuriin, kieleen sekä yhteiskunnan rakenteisiin,
arvoihin ja normeihin sisältyvää eriarvoisuutta ja saattaa ihmiset
yhteiskunnan ja lainsäädännön edessä tasavertaisiksi seksuaalisesta
suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä ja sukupuolen ilmaisusta
riippumatta.


Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • voi järjestää kursseja, harjoitus- ja opetustilaisuuksia sekä
  muuta vastaavaa toimintaa
 • voi järjestää kilpailuja, näytöksiä, retkiä, leirejä ja muita
  tapahtumia
 • voi järjestää juhlia, konsertteja, näyttelyitä tai muita
  tilaisuuksia
 • voi ylläpitää yhdistyksen sähköisiä viestintäkanavia
 • voi julkaista yhdistyksen tiedotteita ja muuta viestintää eri
  viestintäkanavissa
 • neuvoo ja ohjaa jäseniään
 • osallistuu julkiseen keskusteluun alaan liittyvissä asioissa
 • voi kerätä ja jakaa tietoa sekä harjoittaa tutkimustoimintaa
 • kokoaa jäsenet yhteiseen toimintaan ja ylläpitää yhteyksiä muihin
  alan yhdistyksiin
 • voi hankkia tarvittavia aineistoja ja välineitä yhdistyksen
  käyttöön
 • voi tehdä esityksiä ja aloitteita harrastusmahdollisuuksien
  lisäämiseksi
 • voi tehdä esityksiä, aloitteita ja selvityksiä sekä antaa
  lausuntoja muille yhteisöille ja viranomaisille
 • toimii yhteistyössä viranomaisten, järjestöjen, yritysten ja
  yksityishenkilöiden kanssa

  Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittaessa
  asianomaisen luvan:
 • järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia
 • järjestää myyjäisiä, kirpputori- ja muita tapahtumia
 • ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
 • tehdä talkootyötä

  Jäsenet
  Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka
  hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Kannattavaksi jäseneksi voidaan
  hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa
  tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja
  kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
  Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen
  esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on
  huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

  Liittymis- ja jäsenmaksu
  Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän
  liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen
  kummallekin jäsenryhmälle päättää kevätkokous. Kunniapuheenjohtaja
  ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

  Hallitus
  Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kevätkokouksessa
  valitut puheenjohtaja ja 2 – 6 muuta varsinaista jäsentä sekä 0 – 7
  varajäsentä.
  Hallituksen toimikausi on valintakokousten välinen aika.
  Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa
  keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut
  tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai
  hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he
  katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen
  jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään
  puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
  mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla
  ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan
  ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

  Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
  Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja
  varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin
  tai rahastonhoitajan kanssa.

  Tilikausi
  Yhdistyksen tilikausi on 1.10. – 30.9.

  Yhdistyksen kokoukset
  Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai
  yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka
  tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen
  aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen kokous hyväksyy äänestys- ja
  vaalijärjestyksen.
  Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen
  kevätkokous pidetään kesä-syyskuussa ja syyskokous loka-tammikuussa
  hallituksen määräämänä päivänä.

  Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä,
  kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla
  jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen
  kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty,
  se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.
  Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni,
  vaaleissa kuitenkin arpa.

  Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
  Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 7
  vuorokautta ennen kokousta.
  Kokouskutsu on lähetettävä jäsenille: kirjeitse tai sähköpostitse

Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä
liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
7. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja
varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja
varatilintarkastajaa
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.


Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja
toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.


Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen
kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä
kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan
sisällyttää kokouskutsuun.

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on
tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4)
enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava
sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen
purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen
edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.
Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan
tarkoitukseen.