Kotka Pride Sateenkaarten satama

KOTKA PRIDE RY:N TIETOSUOJASELOSTE

Kotka Pride Ry:n jäsenrekisterin tietosuojaseloste

 1. Rekisterinpitäjä
  Kotka Pride Ry:n jäsenrekisterin pitäjänä toimii Sebastian Itkonen. Jäsenrekisteriasioissa voit ottaa yhteyttä sähköpostilla hallinto@kotkapride.fi
 2. Rekisterin nimi
  Kotka Pride Ry:n jäsenrekisteri
 3. Rekisteröidyt
  Kotka Pride Ry:n jäsenrekisteri sisältää perusjäsenet, kannatusjäsenet ja kunniajäsenet.
 4. Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn perusteet ja käyttötarkoitus
  Henkilötietojen ja jäsenrekisterin pitäminen perustuu yhdistyslain määrittämään rekisterinpitoon. Henkilötietojen liittäminen rekisteriin perustuu rekisteröityvän jäsenen suostumukseen ja henkilötietoja kerätään vain siten, mitä jäsenmaksun laskutus sekä yhdistyslaki määrittävät.
 5. Käsiteltävät henkilötiedot
  Rekisteriin kerätään henkilöltä nimi, sähköpostiosoite, postiosoite sekä merkintä, onko jäsen yli 15- vuotias. Sähköpostiosoite liitetään Kotka Pride ry:n sihteerin ylläpitämään sähköpostiin, jotta yhdistyksen tiedottaminen ja esimerkiksi kokouskutsut saadaan lähetettyä jäsenille. Muut henkilötiedot ovat ainoastaan jäsenmaksulaskutukseen vaadittavat lainmukaiset tiedot.
 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Rekisteröityjen tiedot kerätään ainoastaan rekisteröidyltään itseltään ja tarvittaessa alle 15-vuotiaalta jäseneltä tämän huoltajalta.
 7. Tietojen luovutus ja siirtäminen
  Jäsenrekisterin tietoja ei luovuteta millekään taholle eteenpäin. Poikkeuksena jäsenellä on oikeus tutustua jäsenluetteloon niin pyytäessään, jossa näkyy ainoastaan jäsenten nimi ja kotikunta.
 8. Tietojen suojaus
  Jäsenrekisteri on jäsenrekisterin ylläpitäjän tietokoneen turvauksen ja salauksen (palomuuri) sekä tiedoston avaamisen vaadittavan salasanan suojissa.
  Jäsentiedot ovat väliaikaisessa tallennuksessa jäseneksi liittymislomakkeessa, jotka poistetaan heti, kun jäsen on liitetty jäsenrekisteriin. Lomakkeen tiedot ovat myös niin tietokoneen omassa suojassa, kuin myös kahden salasanan takana.
 9. Tietojen käsittelyn kesto
  Tietoja säilytetään rekisterissä jäsenyyden keston ajan.
 10. Tietojen käsittelijät
  Kuten edellä mainittu, käsittelee henkilötietoja jäsenrekisterin pitäjä, sekä sähköpostiosoitteen kohdalla myös yhdistyksen sihteeri ainoastaan yhdistyksen tiedottamista varten.
 11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
  Kotka Pride Ry:n jäsenrekisteriin ei liity profilointia eikä automaattista päätöksentekoa.
 12. Rekisteröityjen oikeudet
  Jokaisella rekisteröidyllä on tietojensa käsittelyä koskeva:
  • Tarkastusoikeus eli oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut henkilötiedot. Jos tiedoissa ilmenee virheellisyyksiä tai puutteita, voi rekisteröity pyytää korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.
  • Vastustamisoikeus eli oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli rekisteröity kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti tai ilman asianmukaista oikeutta.
  • Poisto-oikeus eli oikeus pyytää poistamaan rekisteriin tallennettuja tietoja.
  Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä.
  • Tiedonsiirto-oikeus eli oikeus siirtää tietojaan järjestelmästä toiseen.
  • Valitusoikeus eli oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity kokee, että henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

  Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista tai poistoa koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein. Mikäli rekisterinpitäjä ei suostu rekisteröidyn vaatimuksiin, on rekisteröidyllä oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia, että kiistanalaisten tietojen käsittelyä rajoitetaan siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistuksi.
 13. Yhteydenotot
  Jäsen voi halutessaan ottaa yhteyttä rekisteriin liittyvissä asioissa sähköpostilla hallinto@kotkapride.fi
 14. Muutokset tietosuojaselosteessa
  Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä.
  Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.

Yhdistyslakiin voit tutustua esimerkiksi Finlexin sivuilta.

Jäseneksi voit liittyä TÄÄLTÄ